Privacybeleid

Easy-marking respecteert de privacy van haar websitebezoekers, in het bijzonder hun rechten met betrekking tot de automatische verwerking van persoonsgegevens. We hebben daarom een beleid opgesteld en geïmplementeerd met betrekking tot volledige transparantie met onze klanten met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, het doel ervan en de mogelijkheden om uw wettelijke rechten zo goed mogelijk uit te oefenen.

Voor meer informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl .

Totdat u het gebruik van cookies en andere tracking devices accepteert, zullen wij geen niet-geanonimiseerde analytische cookies en/of tracking cookies op uw computer, mobiele telefoon of tablet plaatsen.

Met het voortgezette bezoek van deze website accepteert u deze gebruiksvoorwaarden en accepteert u het gebruik van cookies en andere volgsystemen, tenzij we een andere methode hebben geboden om cookies op onze website te accepteren.

De momenteel beschikbare versie van dit privacybeleid is de enige versie die van toepassing is tijdens het bezoeken van onze website totdat een nieuwe versie de huidige versie vervangt.

Artikel 1 – Definities

 1. Website (hierna: “Website”) easy-marking.com.
 2. Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens (hierna: “de verwerkingsverantwoordelijke”): Easy-marking, gevestigd aan Gildenweg 2c, 1695 GD Blokker, Nederland, KvK-nummer: 57583358.

Artikel 2 – Toegang tot de website

Toegang tot en gebruik van de website zijn strikt persoonlijk. U onthoudt zich van het gebruik van de gegevens en informatie van deze website voor uw eigen commerciële, politieke of reclamedoeleinden, evenals voor commerciële aanbiedingen, in het bijzonder ongevraagde elektronische aanbiedingen.

Artikel 3 – Inhoud van de website

Alle merken, afbeeldingen, teksten, commentaren, illustraties (geanimeerde) afbeeldingen, videobeelden, geluiden en alle technische toepassingen die kunnen worden gebruikt om deze website te laten werken en meer in het algemeen alle componenten die op deze website worden gebruikt, zijn beschermd door de wetten op intellectueel eigendom. Elke reproductie, herhaling, gebruik of wijziging, op welke manier dan ook, van het geheel of een deel ervan, inclusief technische toepassingen, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de verantwoordelijke, is strikt verboden. Het feit dat de verwerkingsverantwoordelijke niet onmiddellijk actie mag ondernemen tegen een inbreuk, kan niet worden beschouwd als een stilzwijgende toestemming, noch als een afstand van enig recht om de inbreukmakende partij te vervolgen.

Artikel 4 – Beheer van de website

Met het oog op een goed beheer van de site kan de verwerkingsverantwoordelijke te allen tijde:

 • de toegang tot de website voor een bepaalde categorie bezoekers opschorten, onderbreken, verminderen of weigeren
 • alle informatie verwijderen die het functioneren van de website kan verstoren of in strijd is met nationale of internationale wetgeving of in strijd is met de internetetiquette
 • de website tijdelijk niet beschikbaar maken om updates uit te voeren

Artikel 5 – Verantwoordelijkheden

 1. De verwerkingsverantwoordelijke is niet aansprakelijk voor eventuele storingen, storingen, moeilijkheden of onderbrekingen in het functioneren van de website, waardoor de website of een van zijn functionaliteiten (tijdelijk) onbereikbaar is. U bent zelf verantwoordelijk voor de manier waarop u verbinding zoekt met onze website. U dient alle passende maatregelen te nemen om uw apparatuur en gegevens te beschermen tegen gevaren zoals virusaanvallen op internet. Verder ben je zelf verantwoordelijk voor welke websites je bezoekt en welke informatie je zoekt.
 2. De verwerkingsverantwoordelijke is niet aansprakelijk voor eventuele juridische procedures die tegen u worden gevoerd:
 • vanwege het gebruik van de website of diensten die via internet toegankelijk zijn
 • voor het schenden van de voorwaarden van dit privacybeleid
 1. Verwerkingsverantwoordelijke is niet aansprakelijk voor enige schade die aan u of derden of uw apparatuur lijdt als gevolg van uw verbinding met of gebruik van de website en u onthoudt zich van elke verdere (juridische) actie tegen Verwerkingsverantwoordelijke.
 2. Indien de verwerkingsverantwoordelijke betrokken is bij een geschil vanwege uw (mis)gebruik van deze website, heeft hij het recht om alle daaruit voortvloeiende schade op u te (terug)vorderen.

Artikel 6 – Verzameling van gegevens

 1. Uw persoonsgegevens worden verzameld door Easy-marking.
 2. Persoonsgegevens zijn alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (‘betrokkene’).
 3. Een identificeerbare natuurlijke persoon is iemand die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name door te verwijzen naar een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identifier of naar een of meer factoren die specifiek zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, mentale, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.
 4. De persoonsgegevens die op de website worden verzameld, worden voornamelijk door de verzamelaar gebruikt om een (commerciële) relatie met u te onderhouden en indien van toepassing om uw bestellingen te verwerken. Ze worden vastgelegd in een (elektronisch) register.

Artikel 7 – Uw rechten met betrekking tot informatie

 1. Op grond van artikel 13 lid 2 sub b AVG heeft elke betrokkene het recht op informatie over en toegang tot, en rectificatie, wissing en beperking van de verwerking van zijn persoonsgegevens, evenals het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking en het recht op overdraagbaarheid van gegevens.
 2. U kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via online@easy-marking.com.
 3. Elk verzoek dient vergezeld te gaan van een kopie van een geldig legitimatiebewijs, waarop u uw handtekening zet en het adres vermeldt waarop wij contact met u kunnen opnemen.
 4. Binnen een maand na het ingediende verzoek ontvangt u van ons een antwoord.
 5. Afhankelijk van de complexiteit en het aantal verzoeken kan deze termijn worden verlengd tot twee maanden.

Artikel 8 – Wettelijke verplichtingen

 1. In geval van overtreding van enige wet- of regelgeving, waarvan een bezoeker wordt verdacht en waarvoor de autoriteiten de door de verzamelaar verzamelde persoonsgegevens nodig hebben, zullen deze aan hen worden verstrekt na een uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek van die autoriteiten, waarna deze persoonsgegevens gegevens vallen niet meer onder de bescherming van de bepalingen van dit Privacybeleid.
 2. Als er informatie nodig is om toegang te krijgen tot bepaalde functies van de website, zal de controller het verplichte karakter van deze informatie aangeven bij het opvragen van deze gegevens.

Artikel 9 – Verzamelde gegevens en commerciële aanbiedingen

 1. Mogelijk ontvangt u commerciële aanbiedingen van de verzamelaar. Als je deze niet (meer) wilt ontvangen, stuur ons dan een e-mail naar het volgende adres: online@easy-marking.com.
 2. Uw persoonsgegevens kunnen door onze partners worden gebruikt voor commerciële doeleinden. Als u niet wilt dat dit gebeurt, stuur ons dan een e-mail naar het volgende adres: online@easy-marking.com.
 3. Indien u tijdens uw bezoek aan onze website persoonsgegevens van andere betrokkenen tegenkomt, dient u zich te onthouden van verzameling, ongeoorloofd gebruik of enige andere handeling die inbreuk maakt op de privacy van de betrokkene(n). De verzamelaar is in deze omstandigheden niet verantwoordelijk.

Artikel 10 – Gegevensbewaring

De verzamelde gegevens worden gebruikt en bewaard voor de door de wet bepaalde duur.

Artikel 11 – Cookies

 1. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij bezoek aan onze website op de harde schijf van uw elektronische apparaat wordt geplaatst. Een cookie bevat gegevens waardoor u als bezoeker kunt worden herkend wanneer u onze website bezoekt. Het stelt ons in staat om ons aan te passen aan uw behoeften en het vergemakkelijkt u om in te loggen op onze website. Wanneer u onze website bezoekt, informeren wij u over het gebruik van cookies. Door verder gebruik te maken van onze website accepteert u het gebruik ervan, tenzij wij op een andere manier toestemming vragen. Uw toestemming is geldig voor een periode van dertien maanden.
 2. We gebruiken de volgende soorten cookies op onze website:

– Functionele cookies: zoals sessie- en inlogcookies om sessie- en inloggegevens te verzamelen.

– Geanonimiseerde analytische cookies: om informatie te verkrijgen over de bezoeken aan onze website, zoals bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Zo kunnen wij onze communicatie en informatie afstemmen op de behoefte van onze bezoekers. We kunnen niet zien wie onze sites bezoekt of vanaf welk persoonlijk apparaat het bezoek heeft plaatsgevonden.

– Niet-geanonimiseerde Analytische cookies: om informatie te verkrijgen over de bezoeken aan onze website, zoals het aantal bezoekers, populaire pagina’s en onderwerpen. Zo kunnen wij onze communicatie en informatie afstemmen op de behoefte van onze bezoekers.

– Tracking Cookies: zoals advertentiecookies die bedoeld zijn om relevante advertenties te tonen. Door het gebruik van deze cookies kunnen we uw persoonlijke interesses afleiden. Zo kunnen (andere) organisaties u gerichte advertenties laten zien wanneer u hun website bezoekt. Tracking cookies maken profilering mogelijk en behandelen categorieën mensen verschillend bij het targeten van advertenties. Tracking cookies verwerken doorgaans persoonsgegevens.

 1. Concreet gebruiken we de volgende cookies op onze website:

Geanonimiseerde Google Analytics (analytische cookie)
Google Analytics (analytische cookie)
AfterClick
HockeyStack
Facebook (tracking-cookie)
Google Adwords (tracking-cookie)
Linkedin-advertenties

 1. Wanneer u onze website bezoekt, kunnen cookies van de controller en/of derde partijen op uw apparatuur worden geïnstalleerd.
 2. Voor meer informatie over het gebruiken, beheren en verwijderen van cookies per elektronisch apparaat nodigen wij u uit om de volgende link te raadplegen: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/internet-telefoon-tv-en-post / cookies # faq

Artikel 12 – Beeld en aangeboden producten

U kunt geen rechten ontlenen aan het beeldmateriaal dat bij enig aangeboden product op onze website staat.

Artikel 13 – Toepasselijk recht

Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. De rechtbank in het arrondissement waar de incassant zijn vestigingsplaats heeft, is bij uitsluiting bevoegd indien enig geschil over deze voorwaarden mocht ontstaan, behoudens een wettelijke uitzondering.

Artikel 14 – Contact

Voor vragen, productinformatie of informatie over de website zelf kunt u contact opnemen met Kees Vlaar, online@easy-marking.com.

PROBEER ONZE TAPE GRATIS!

Bestel uw gratis proefpakket via onderstaand formulier.

Eenvoudig markeren van kartonnen voorbeelddoos Mock-up